LovendringProposisjonen omhandler forslag til endringer i tinglysingsloven, inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og enkelte andre lover. Endringene i inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven vil åpne for bruk av elektronisk kommunikasjon ved varsler om tvangsfullbyrdelse og inkasso, og gjøre bestemmelsene om tvangsgrunnlag mer teknologinøytrale. Endringene i tinglysingsloven har sammenheng med innføringen av elektronisk tinglysing.

Les hele dokumentet på Regjeringens side.